Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ» ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ

1.      Έχουμε δυο περιπτώσεις που πρέπει να ασχοληθεί η νέα νομοθεσία. Πρώτα με όσους ήδη έχουν τεθεί σε καθεστώς αφερεγγυότητας και για τους οποίους πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση και μια δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη περίπτωση είναι όσοι τεθούν σε καθεστώς αφερεγγυότητας στο μέλλον.

2.      Βασικές αρχές είναι ο άμεσος εντοπισμός της επιχείρησης που τίθεται σε καθεστώς αφερεγγυότητας και η άμεση διάγνωση περί της εντιμότητας ή μη αυτής.


3.      Οι επιχειρηματίες που διαπιστώνεται ότι ανέντιμα έπεσαν έξω θα οδηγούνται στην ποινική Δικαιοσύνη και θα έχουν δυσμενείς συνέπειες στο μέλλον στην προσπάθειά τους να επιχειρήσουν και πάλι. Όλοι οι άλλοι (που στατιστικά αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία) θα επανέρχονται άμεσα στο επιχειρείν (εφόσον το επιθυμούν).

4.      Οι έντιμοι επιχειρηματίες που αποκτούν δικαίωμα στην Δεύτερη Ευκαιρία θα έχουν ίδια δικαιώματα με τους μη πτωχεύσαντες για συμμετοχή σε υποστηρικτικά προγράμματα (βλ. ΕΣΠΑ), συμμετοχή σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου κλπ.

5.      Η διαδικασία εκκαθάρισης των έντιμων πτωχευμένων θα είναι συνοπτική και ταχύτατη σε αντίθεση με αυτή των μη έντιμων

6.      Ο αποκλεισμός του πτωχευμένου έντιμου επιχειρηματία θα έχει μέγιστη διάρκεια ένα έτος, αποκλείονται οι με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε «ισόβιες κυρώσεις» για τους έντιμους επιχειρηματίες. Αν ο σύνδικος της πτώχευσης κρίνει διαφορετικά (από τον αρχικό έλεγχο των στοιχείων της επιχείρησης) ο χρόνος αυτός μπορεί να συντομευτεί, χωρίς ελάχιστο όριο. Ο σύνδικος της πτώχευσης εισηγείται σχετικά στον Οργανισμό των Πτωχεύσεων, με βάση του οποίου την απόφαση αίρονται οι σχετικοί αποκλεισμοί. Η απόφαση του Οργανισμού Πτωχεύσεων για το συγκεκριμένο αίτημα του συνδίκου εκδίδεται εντός 30 ημερών. Σε αδυναμία έκδοσης απόφασης εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τεκμαίρεται η απόφαση ως θετική.

7.      ο σύνδικος πτώχευσης, αμέσως μόλις αναλαμβάνει την εκκαθάριση μιας επιχείρηση, πραγματοποιεί έρευνα για το αν ο επιχειρηματίας είναι έντιμος ή όχι. Τα κριτήρια δεν είναι αυστηρά νομικά αλλά λαμβάνουν υπόψη την λειτουργία του επιχειρείν καθώς και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Εξετάζει αν υπήρξε άσκοπο ξόδεμα των πιστώσεων, αδικαιολόγητες πληρωμές προς τα μέλη της οικογένειας, αδικαιολόγητη εκποίηση περιουσίας της επιχείρησης, μη παράδοση πληρωμένων αγαθών, υποτιμημένες συναλλαγές, ύποπτες συναλλαγές (ιδίως με επιχειρήσεις που ανήκουν ή διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα σε/από διευθυντικά πρόσωπα της πτωχευμένης επιχείρησης), επιλεκτικές πληρωμές στην κρίσιμη περίοδο, λήψη δανείου ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσει, απάτη κλπ. Αν ο αφερέγγυος δεν συνεργάζεται με τον σύνδικο πτώχευσης αμέσως χαρακτηρίζεται ως ανέντιμος.

8.      σε περίπτωση που η πτωχευμένη επιχείρηση επέστρεψε μέρος του κεφαλαίου της στους μετόχους της ένα έτος πριν την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αυτοί υποχρεούνται να το επιστρέψουν στην επιχείρηση, εάν διαπιστωθεί ότι η επιστροφή του κεφαλαίου συνέβαλε ανεπανόρθωτα στην αφερεγγυότητα της επιχείρησης και αν διαπιστωθεί ότι ήταν εις γνώση τους ή έπρεπε να είναι εις γνώση τους τα αρνητικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

9.      Αν ο αφερέγγυος έχει πτωχεύσει και πάλι εντός των προηγούμενων 10 ετών καθίσταται ανέντιμος, αφού εξεταστούν οι ειδικοί λόγοι που τον οδήγησαν στην νέα πτώχευση. Αν οι λόγοι είναι επαρκείς για να εξηγήσουν την μη δόλια νέα πτώχευση τότε χαρακτηρίζεται ως έντιμος.

10. συγγενείς που ελέγχονται ως προς τις συναλλαγές τους με την επιχείρηση είναι ο/η σύζυγος του διευθύνοντα την επιχείρηση, συγγενείς πρώτου βαθμού του διευθύνοντα την επιχείρηση ή του/της συζύγου αυτού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Ανιόντες και κατιόντες συγγενείς πρώτου βαθμού. Στους συγγενείς περιλαμβάνονται και οι συγγενείς εξ’ αίματος αλλά και εξ’ αγχιστείας.

11. ο σύνδικος πτώχευσης μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο με την διαδικασία της προσωρινής διαταγής, άμεσα με την ανάληψη του ελέγχου μιας επιχείρησης, περιοριστικά μέτρα για τους υπευθύνους αυτής, ή για κάθε άλλο συνδεδεμένο πρόσωπο που αιτιολογημένα θα κρίνει ότι έχει προσωπική ευθύνη, όπως: δέσμευση της περιουσίας τους, άμεση απαγόρευση διεύθυνσης άλλης επιχείρησης κλπ

12. ο σύνδικος πτώχευσης δεν έχει υποχρέωση σε κάθε υπόθεση να πραγματοποιεί αναλυτικό έλεγχο για την εντιμότητα ή μη της πτώχευσης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει ενδείξεις ή που το αντικείμενο είναι μικρό μπορεί να αποφασίσει άμεσα θετικά περί της εντιμότητας χωρίς ενδελεχή έλεγχο

13. ο επιχειρηματίας που θα κριθεί ως έντιμος που πτώχευσε δεν είναι υπόλογος για τα εμπορικά χρέη με την προσωπική του περιουσία, παρά μόνο για τα χρέη στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία (φόρους, ΦΠΑ, εισφορές). Εξαιρούνται από τα ανωτέρω οι προσαυξήσεις και οι κάθε λογής χρεώσεις για ελέγχους της εφορίας κλπ

14. η νέα επιχείρηση που θα ξεκινήσει ο πτωχευμένος με βάση την Δεύτερη Ευκαιρία δεν δύναται να γίνει αντικείμενο κατάσχεσης. Η απαγόρευση αφορά την ίδια την επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο (μετοχές), τα περιουσιακά στοιχεία της, τις απαιτήσεις της, τα διαθέσιμά της και γενικά οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο της. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της νέας επιχείρησης δεν δεσμεύονται για χρέη του παρελθόντος λόγω εμπλοκής του πτωχού.

15. με τον Οργανισμό Πτωχεύσεων συνεργάζονται τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση Δεύτερης Ευκαιρίας ανατίθενται με αμοιβή σε ομάδες 2-4 ανθρώπων η υποστήριξη του επιχειρηματία στο επόμενο βήμα του, στην Δεύτερη Ευκαιρία. Οι ομάδες αυτές συστήνονται από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση και από ομάδα φοιτητών που ορίζει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. Στόχος της ομάδας είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της νέας επιχείρησης με εντοπισμό των λαθών του παρελθόντος και βοήθεια στον επιχειρηματία για αποφυγή αυτών στο μέλλον. Μια ομάδα μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα περισσότερες της μιας διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου