Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ» ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

1.      ο Οργανισμός Πτωχεύσεων είναι συνδεδεμένος με τις βάσεις δεδομένων του Τειρεσία, του Δημοσίου Ταμείου, των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και κάθε άλλης βάσης δεδομένων που θα κριθεί απαραίτητη. Διαπιστώνει άμεσα την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καταγραφεί ως οφειλέτης σε τράπεζα (ληξιπρόθεσμο δάνειο), στο Δημόσιο (φόροι κλπ), στα Ασφαλιστικά Ταμεία (εισφορές).

2.      Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων δύναται να διαπιστώσει την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καθίσταται αφερέγγυα απέναντι σε προμηθευτές της. Για να γίνει ο εντοπισμός αυτός ιδρύεται διαδικασία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης από τον προμηθευτή με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής στον Οργανισμό Πτωχεύσεων, αφού έχει μεσολαβήσει διάστημα 90 ημερών από την παράδοση των αγαθών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλου είδους έγγραφη συμφωνία. Εάν σε διάστημα 15 ημερών από την ειδοποίηση η επιχείρηση δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της ή δεν προβάλει νόμιμες αντιρρήσεις ή δεν διακανονίσει τις οφειλές της με τρόπο αποδεκτό από τον πιστωτή τότε ξεκινάει η διαδικασία αφερεγγυότητας.


3.      κατά την διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης γίνεται σαφές ότι η αποτυχία πληρωμής των αιτουμένων υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία αφερεγγυότητας και στην πτώχευσή αυτής. Η συγκεκριμένη και ξεκάθαρη αναφορά διευκολύνει τους διευθυντές των επιχειρήσεων που δεν κατέχουν ιδιαίτερες νομικές γνώσεις και παραγνωρίζουν την σημασία των συγκεκριμένων ενεργειών να αφυπνιστούν και να ανταποκριθούν, ενδεχομένως, ταχύτερα στις υποχρεώσεις τους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

4.      Στόχος της Δεύτερης Ευκαιρίας είναι να δοθεί το ταχύτερο δυνατό αυτή στους έντιμους επιχειρηματίας που έγιναν αφερέγγυοι (έπεσαν έξω). Η αποκατάσταση και εκκαθάριση οφειλών θα είναι μέγιστης χρονικής διάρκειας ενός έτους, εντός του οποίου θα γίνει η εκκαθάριση της πτωχευμένης επιχείρησης. Αν η εκκαθάριση ολοκληρωθεί νωρίτερα ανάλογα θα μειωθεί και η περίοδος αποκατάστασης.

5.      το παράβολο για κάθε πτωχευτική διαδικασία ορίζεται αναλογικά με το μέγεθος της επιχείρησης. Αν αυτή είναι σε λειτουργία ακολουθεί την κλίμακα του τζίρου ενώ αν έχει διακόψει την λειτουργία της το παράβολο μειώνεται μεν αλλά υπολογίζεται με βάση κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ένα έτος πριν αυτή διακόψει τις εργασίες της. Στην περίπτωση καθιέρωσης ποσοστού επί των πτωχεύσεων ως εσόδου του Οργανισμού Πτωχεύσεων το παράβολο καταργείται.

6.      αν η εταιρεία δεν έχει τα χρήματα για το παράβολο μπορεί να αιτηθεί στο Δικαστήριο την μη καταβολή αυτού. Το Δικαστήριο, αν κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των δανειστών η πρόοδος της διαδικασίας και αν κρίνει ότι πραγματικά η εταιρεία δεν μπορεί να καταβάλει το παράβολο μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία και να αναστείλει την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου

7.      σε περίπτωση σχεδίου αποπληρωμής υποχρεώσεων του παρελθόντος μέσω της εκκαθάρισης ή μέσω της μελλοντικής λειτουργίας της επιχείρησης ο σύνδικος πτώχευσης δύναται να παραμείνει ως εγγυητής της διαδικασίας και για τα δυο μέρη, τον οφειλέτη και τους πιστωτές

8.      η ισχύουσα εμπορική νομοθεσία θα κάνει τις ανάλογες προβλέψεις για πάγωμα χρεών, μετοχοποίηση των χρεών, πληρωμή των χρεών ως ποσοστό από τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, δυνατότητα μεταβίβασης απαιτήσεων μιας πτωχευμένης επιχείρησης προς τρίτους (πχ επενδυτές, τράπεζες κλπ)

9.      στην περίπτωση της έντιμης αφερεγγυότητας τα υφιστάμενα χρέη διαγράφονται δύο χρόνια μετά την έναρξη της αφερεγγυότητας της επιχείρησης.

10. ο αφερέγγυος θα δίνει για διάστημα 2 ετών ποσοστό του εισοδήματός του της τάξεως του 25%-30% για τα χρέη του παρελθόντος. Στην συνέχεια όλα τα άλλα χρέη εξαλείφονται

11. όταν περάσει το διάστημα αποκατάστασης ο αφερέγγυος δεν έχει δικαίωμα να πάρει πίσω την επιχείρηση του που πτώχευσε

12. ο σύνδικος πτώχευσης ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους πιστωτές (όχι με αλληλογραφία) εντός 30 ημερών και ζητάει απάντηση και πάλι ηλεκτρονικά εντός 20 ημερών. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πιστωτών λαμβάνει από το σύστημα TAXIS στο οποίο κάθε επιχείρηση καταχωρεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση για αυτόν τον σκοπό. Εντός 60 ημερών κάνει εκτίμηση της κατάστασης και προχωράει στις τελικές προτάσεις.


13. ο αφερέγγυος, για λόγους προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος, έχει υποχρέωση να δηλώνει την ιδιότητά του αυτή αν ζητάει δάνειο από τράπεζα, αν ανοίξει νέα εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο με την αφερέγγυα (δηλώνοντας τα στοιχεία της αφερέγγυας και την αφερεγγυότητά της). Η παράλειψη του έχει ποινικές ευθύνες. Η υποχρέωση αυτή διαρκεί 4 έτη μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου