Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

1.      Ίδρυση οργανισμού δημοσίου δικαίου που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων. Ονομάζεται Οργανισμός Πτωχεύσεων και ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις όλων των επιχειρήσεων (και στο μέλλον των φυσικών προσώπων).

2.      το έσοδο του Οργανισμού Πτωχεύσεων θα είναι ποσοστό έως 3% από κάθε διαδικασία πτώχευσης, με ανώτατο πλαφόν. Το ποσό αυτό θα εισπράττεται κατά προτεραιότητα από την εκκαθάριση και θα καλύπτει τις αμοιβές των συνδίκων πτώχευσης και όλα τα απαραίτητα έξοδα λειτουργίας του Οργανισμού Πτωχεύσεων. Σε περίπτωση καθιέρωσης αυτού του εσόδου καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου.


3.      στην Διοίκηση του Οργανισμού Πτωχεύσεων συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων που εκλέγονται από το σύνολο αυτών, δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία, οικονομολόγοι, νομικοί. Στον Οργανισμό Πτωχεύσεων προΐσταται για τρία χρόνια πρόσωπο με σχετικές γνώσεις, το οποίο εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πτωχεύσεων με πλειοψηφία των 4/5 του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.      Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων συνεργάζεται με τους Συνδίκους Πτώχευσης που είναι Οικονομολόγοι ή Δικηγόροι πιστοποιημένοι για τον σκοπό αυτό. Ασχολείται με τον έλεγχο της εργασίας αυτών, την αξιολόγησή τους, τον αποκλεισμό τους, την αμοιβή τους, την εκπαίδευση τους και γενικά με την υποστήριξή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

5.      όλοι οι σύνδικοι πτώχευσης υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο πόθεν έσχες. Ανάλογα και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

6.      Ιδιαίτερος έλεγχος γίνεται για οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να έχει ο σύνδικος πτώχευσης όταν αναλαμβάνει μια διαδικασία αφερεγγυότητας. Ο έλεγχος αυτός αφορά πρόσωπα που είναι πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας, πρόσωπα που στο παρελθόν ήταν διευθυντές ή ελεγκτές της εν λόγω εταιρείας, πρόσωπα που σχετίζονται με επαγγελματική ή συγγενική σχέση με πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναλάβουν ως σύνδικοι πτώχευσης της εν λόγω εταιρείας μόνο μετά την άδεια του Οργανισμού Πτωχεύσεων τον οποίον οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά με τα ανωτέρω.

7.      εάν ο δικηγόρος σύνδικος πτώχευσης συνεργάστηκε συστηματικά στο πρόσφατο παρελθόν (δυο έτη) ή συνεργάζεται συστηματικά με δικηγορικό γραφείο, απαιτείται οι ανωτέρω περιορισμοί να ικανοποιούνται και από το δικηγορικό γραφείο, υπεύθυνη δήλωση του οποίου συνοδεύει την σχετική δήλωση του συνδίκου πτώχευσης προ της ανάληψης των καθηκόντων του.

8.      ο Οργανισμός Πτωχεύσεων έχει άρτια νομική υποστήριξη για διαχείριση όλων των νομικών θεμάτων των επιχειρήσεων που ελέγχει. Οι σύνδικοι πτώχευσης υποστηρίζονται ιδιαιτέρως από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων στα νομικά ζητήματα

9.      ο Οργανισμός Πτωχεύσεων μπορεί να ζητήσει και αυτός (εκτός από την πτωχεύσασα εταιρεία ή τους δανειστές της) την κήρυξη μιας επιχείρησης σε πτώχευση

10. η Πολιτεία προωθεί συστηματικά την εξωδικαστική λύση. Την υποχρέωση αυτή την αναλαμβάνει ο Οργανισμός Πτωχεύσεων με ημερίδες, ειδικές σελίδες και υλικό στην ιστοσελίδα του κλπ

11. η Πολιτεία με τα κατάλληλα μέτρα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες να εξετάσουν σαν επιλογή της την πτώχευση της επιχείρησης πιο νωρίς από πιο αργά.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

12. δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στον Οργανισμό Πτωχεύσεων. Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας γίνεται καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε καθεστώς αφερεγγυότητας.

13. Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας καταγράφονται ανά επιχείρηση:
(α) η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
(β) το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο αριθμός της υπόθεσης, αν υπάρχει
(γ) το είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε
(δ) το όνομα και η διεύθυνση του οφειλέτη
(ε) το όνομα και η διεύθυνση του διορισθέντος συνδίκου, αν υπάρχει
(στ) η προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων
(ζ) η απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας
(η) η απόφαση περί διορισμού συνδίκου, αν είναι διαφορετική από την απόφαση του σημείου ζ) της παρούσας παραγράφου
(θ) η ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας και
γενικά κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί ως απαραίτητο από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων.

14. στο Μητρώο Αφερεγγυότητας έχουν όλοι ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου.

15. στο Μητρώο Αφερεγγυότητας δημιουργείται ένα mini-site για κάθε διαδικασία Αφερεγγυότητας που ξεκινάει. Στο mini-site αναρτώνται από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων όλα τα σχετικά έγγραφα της συγκεκριμένης διαδικασίας αφερεγγυότητας καθώς και τα μηνύματα προς τους πιστωτές και τους οφειλέτες της αφερέγγυας εταιρείας. Πρόσβαση στο mini-site έχουν μόνο οι πιστωτές και οι οφειλέτες της εταιρείας με κωδικούς που τους παρέχονται από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων. Κάθε είσοδος στο mini-site καταγράφεται και ελέγχεται ώστε να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτό. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν να γίνονται επίσημες πράξεις (πχ αποδοχή προτάσεων συνδίκου κλπ) με την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή κάθε άλλου σχετικού μέσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου